Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä on Fennosteel OY:n Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 03.04.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Fennosteel Oy

Fennokatu 1, FI-39700 Parkano

fenno@fennosteel.com

2. Rekisterin nimi

Fennosteel Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

3. Rekisterin peruste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) sekä sivustolla vierailevan henkilön suostumus anonymisoitujen seurantatietojen keräämiseen (evästeasetukset/analysointievästeet).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä potentiaalisiin asiakkaisiin, yhteydenpito sidosryhmiin sekä markkinointi ja laskutus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi: henkilön nimi, asema, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksen nimi, toimiala, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, potentiaaliselta asiakkaalta tai eri sidosryhmiltä sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas, potentiaalinen asiakas tai sidosryhmän edustaja luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

7. Rekisterin suojauksen perusteet

Asiakasrekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa ja laitteet sekä ohjelmistot on suojattu asianmukaisesti ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että kaikkia rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa tiedon pyytäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää suoraan ja henkilökohtaisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).