Hoppa till innehåll

Rapporteringskanal för visselblåsare

Regler för visselblåsarfunktionen för FennoSteel Ab anställda och samarbetspartner

Vi driver och utvecklar vår verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt hållbart sätt. Rapporteringskanalen för visselblåsare är en elektronisk rapporteringskanal för Purso-bolagens (Purso Group Ab, Fennosteel Ab, Purso Ab, Linjapinta Ab, Purso AluCool Ab, Purso- Tools Ab, Nedal Aluminium B.V.) anställda och samarbetspartner. Med kanalen strävar vi efter att minska riskerna för företaget. Vi vill med systemet främja efterlevnad av lagen, våra verksamhetsprinciper och god affärssed samt verksamhet som är enligt med våra värderingar och riktlinjer. Vid sidan om de nuvarande rapporteringskanalerna finns också en visselblåsarkanal, där våra anställda och samarbetspartner erbjuds möjligheten att informera om oegentligheter de märkt eller misstänker ha hänt i bolaget. Då kan vi rätta till, hindra eller korrigera samtliga missförhållanden och missbruk.

När är det bra att göra en anmälan

Vi uppmanar dig att i första hand ta upp saken med den ansvarige direktören, chefen eller ansvarspersonen. Visselblåsaren bör vara övertygad om att informationen som anmäls är sann och ska alltid agera ärligt och med integritet. Anklagelser ska inte göras med avsikten att skada, eller då man vet att de är obefogade. Avsiktligt gjorda ogrundade anmälningar kan leda till rättsliga åtgärder. Vi önskar att informationen i första hand ges i eget namn. Om man vill, kan anmälningarna också göras anonymt.

Så här behandlas anmälan

Alla anmälningar behandlas noggrant och konfidentiellt av utnämnda utbildade personer. Behandlingen sker inom de tidsramar som fastställs i lagen. Behandlarna kan vid behov under högsta konfidentialitet be om tilläggsuppgifter och expertis från andra personer. Personerna som är mål för eller berörs av misstankarna, kommer inte att underrättas om anmälan.

Så här skyddas visselblåsaren

Visselblåsarens identitet hålls hemlig under hela processen och identiteten avslöjas inte för personerna som nämns i anmälan eller för någon annan. Visselblåsaren är skyddad mot repressalier.

Så här skyddas personen som nämns i anmälan / personens rätt till information

All information som samlats in via anmälningarna behandlas konfidentiellt och omfattas av lämplig dataskyddslagstiftning.

Hur raderas uppgifterna

Personuppgifterna sparas i ett konfidentiellt register. Uppgifterna bevaras så länge som de behövs för det syftet för vilka de samlats in och behandlats, eller så länge som krävs enligt lag och myndighetskrav för lagring av uppgifter. På denna kanal kan du kan rapportera missförhållanden i följande bolag: Purso Group Ab, Fennosteel Ab, Purso Ab, Linjapinta Ab, Purso AluCool Ab, Purso- Tools Ab, Nedal Aluminium B.V.

Hur anmäler jag?

Att göra en anmälan är tryggt och enkelt. Följ bara blankettens anvisningar.